לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע"ר)

Real Estate Appraisers Association in Israel

בקשת הצטרפות ללשכה

דרכי התקשרות

בית

עבודה

מקום לימודים

בחתימתי מטה אני מאשר/ת:
א. להתקבל כחבר/ה ללשכת שמאי מקרקעין.
ב. הנני מתחייב/ת למלא אחר תקנון הלשכה, חוק שמאי מקרקעין ה'תשס"א (2001) והתקנות שלפיו.
ג. לשלם את דמי החבר ללשכה.
ד. ידוע לי שהחברות בלשכה מתחדשת אוטומטית כל שנה. להפסקת החברות בלשכה יש לשלוח בקשה בכתב ללשכה ולקבל אישור על קבלתה.
ז. אני מצהיר שהפרטים שנתתי נכונים ואם ישתנו אעדכן את הלשכה בכתב

*חתימה

Your signature will go here!
סטודנטים - יש לצרף אישור לימודים כלשהו.
שמאי מקרקעין - יש לצרף אישור רישום בפנקס או צילום תעודה (לא כרטיס מגנטי)
* שמאי מקרקעין יכולים לשלוח תמונה להעלות לאתר הלשכה למייל office@landvalue.org.il